Dynasty tietopalvelu Haku RSS Loviisan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.03.2022/Pykälä 20


 

Haddom skolan toiminnan jatko

 

KH 24.01.2022 § 7 

 

 

 

Valmistelija 

 

 301/10.03.02/2021

 

 NFBSUB § 19

 

Valmistelija ja esittelijä: koulutuspäällikkö Timo Tenhunen, puh. 0440 555 332

 

Taustaa

Kevätlukukauden 2020 aikana Haddom skolan henkilöstö alkoi saada sisäilmaoireita. Tämä johti teknisiin selvityksiin ja toimenpiteisiin kesällä 2020. Tilanne paheni syyslukukaudella, ja koulutuspäällikkö päätti 8.10.2020 siirtää toiminnan Vanhan Rannan väistötiloihin Loviisan keskustaan Haddom skolan kiinteistössä tehtävien rakennetutkimusten ajaksi. Tutkimusten perusteella ehdotettiin, että koulu pitäisi kunnostaa perusteellisesti. Kunnostuksen kustannusten arvioidaan olevan 954 000 euroa. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta otti kantaa kunnostukseen kokouksessaan 25.3.2021, jossa päätettiin, ettei koulurakennusta kunnosteta korkeiden kustannusten vuoksi.


Lukuvuonna 2020-2021 Haddom skolan tilannetta on käsitelty kaupungin koordinoivassa sisäilmatyöryhmässä ja kohdekohtaisessa sisäilmatyöryhmässä. Kohdekohtaiseen sisäilmatyöryhmään kuuluvat viranhaltijoiden ja terveydenhuollon henkilökunnan lisäksi myös Pro Haddomin ja Hem och Skola -yhdistyksen edustajia sekä vanhemmat. Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä on seurannut henkilökunnan ja oppilaiden vointia ja tutustunut mahdollisiin väistötiloihin. Kaupungin omissa parakeissa, joissa koulu työskentelee lukuvuonna 2020-2021, ei ole havaittu sisäilmaoireita. Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä on tutustunut niihin tiloihin, joita on ehdotettu koulun korvaaviksi tiloiksi, jos Haddom skolan kiinteistöä ei saneerata.

 

Käynnit väistötiloissa
11.3.2021 vierailtiin perinnekeskus Kuggomissa ja Talluddenin kiinteistössä osoitteessa Metsämarjantie 13. Molemmat kiinteistöt soveltuvat logistisesti ajatellen hyvin opetustoiminnan väistötiloiksi. Talludden on ryhmän mielestä hyvä vaihtoehto väistötiloiksi. Siellä on aiemmin järjestetty opetusta ja varhaiskasvatustoimintaa. Vierailun perusteella ja pohjapiirros ja ympäristö huomioon ottaen Talludden kiinteistön katsotaan soveltuvan parhaiten pitkäaikaiseen opetustoimintaan, kun taas perinnekeskus Kuggomia voitaisiin hyödyntää taide- ja taitoaineiden opetuksessa ja kouluruokailussa. Kiinteistöt sijaitsevat kävelyetäisyyden päässä toisistaan. Koulun henkilöstö on myös vieraillut kiinteistöllä.

 

Tähän mennessä ei ole tullut muita ehdotuksia väistötiloista.

 

Parakit, joissa koulu työskentelee väliaikaisesti, ovat tarkoitettu väliaikaiseen toimintaan, ja ne eivät siksi ole vaihtoehto koulutoiminnan jatkamiselle.

 

Terveysviranomaiset ovat todenneet, että kaikki väistötilat on tarkastettava huolellisesti ennen toiminnan aloittamista, jotta ne ovat varmasti turvalliset ja soveltuvat opetustarkoituksiin. Muun muassa ilmanvaihdolle, sisäilmalle, lämpötilalle, hygienialle, siivoukselle, koulupihalle, lämpötilalle ja radonpitoisuudelle on asetettu tarkat vaatimukset. Tilojen tulee myös olla rekisteröity opetustiloiksi.

 

Lisäselvityspyyntö

1. Jotta kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto voi päättää väistötiloista, joissa Haddom skolan toiminta jatkuu, pyydetään elinkeino- ja infrastruktuurikeskukselta seuraavia tietoja:

- kustannuslaskelma Talluddenin kiinteistön kunnostamisesta opetustiloiksi

- laskelma vuosittaisista ylläpitokustannuksista

- terveystarkastajan opetustilojen käyttöönotto-ohjeen käsittely ja analyysi

- mahdollisten kunnossapitotöiden aikataulu.

 

2. Jotta kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto voi päättää väistötiloista, joissa Haddom skolan toiminta jatkuu, pyydetään sivistys- ja hyvinvointikeskukselta seuraavia tietoja:

- vaikutus koulukuljetusjärjestelyihin

- koulutuksen näkemys kiinteistön soveltuvuudesta opetuskäyttöön

- oppilasennuste

- selvitys siivous- ja ruokailujärjestelyistä

- perinnekeskus Kuggomin tilavuokralaskelma

- lapsivaikutusten arviointi.

 

Mikäli sopivia väistötiloja ei löydy

Mikäli sopivia väistötiloja ei löydy, kunta osoittaa Haddom skolan oppilaaksiottoalueella asuville oppilaille toisen lähikoulun tai muun sopivan paikan, jossa opetusta annetaan oppilaan omalla äidinkielellä. Tämä tarkoittaa, että kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielisen koulutusjaoston tulee ottaa kantaa Haddom skolan lakkauttamiseen ja uusiin oppilaaksiottoaluevaihtoehtoihin huomioiden aiemmat kouluverkkoselvitykset. Tällöin asia käsitellään kaupunginhallituksessa ja lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

 

Rehtori Karita Markusas kutsutaan kokoukseen kuvailemaan tilannetta.

 

Taustamateriaali 1: Talluddenin pohjapiirros

Taustamateriaali 2: Talluddenin kuntotarkastus ja lisäselvitysraportti
Taustamateriaali 3: Pro Haddomin kirjelmä elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnalle ja muille Loviisan kaupungin päättäjille

Taustamateriaali 4: Terveystarkastajan vaatimukset väistötiloille

Taustamateriaali 5: Menettelytavat sisäilmaongelmatapauksissa

 

 Ehdotus: Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto pyytää saada valmistelussa mainitut lisäselvitykset viimeistään 14.4.2021 ja ottaa kantaa Haddom skolan toiminnan jatkoon seuraavassa kokouksessaan.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

 

Käsittely

 

Asian esittelijänä toimi sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250.

 

Koulutusjaosto totesi, että kaupunki sai 30.3.2021 sähköpostia Pro Haddomilta/Heidi Lunabbalta. Sähköposti sisälsi kasvatus- ja sivistyslautakunnalle ja lautakunnan ruotsinkieliselle koulutusjaostolle osoitetun kirjelmän.

 

Rehtori Karita Markusas osallistui tämän asian käsittelyyn klo 19.14-19.28.

 

 Päätös: Ehdotuksen mukainen.

 

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 

---

 

 

NFBSUB § 37

 

Valmistelija ja esittelijä: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250

 

Rehtori Karita Markusas, rakennuttajainsinööri Pia Rajala ja tilapäällikkö Antti Kinnunen kutsutaan kokoukseen kuvailemaan tilannetta ja valmistelussa mainittuja lisäselvityksiä.

 

Lapsivaikutusten arviointi

 

Haddom skolan oppilaat vastasivat koulussa omaan kyselyyn viikolla 14. Webropol-kysely lapsivaikutusten arvioinnista lähetettiin Wilman kautta Haddom skolan oppilaiden huoltajille. Kyselyyn oli mahdollista vastata 7.-12.4.2021.

 

Oppilaiden näkökulmasta on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin opetustoiminnan jatkoa järjestettäessä:

. ryhmäyttäminen

. kaverisuhteiden huomioiminen opetusryhmiä muodostettaessa

. opetuksen järjestäminen turvallisessa paikassa

. ennakoiva kiusaamisenvastainen toiminta.

 

Kaikki kyselyyn vastanneet huoltajat olivat sitä mieltä, että Kuggomin entinen päiväkoti soveltuu koulurakennukseksi heidän lapsilleen. Suurin osa huoltajista vastasi, että Generalshagens skola (13 vastausta) olisi heidän ensisijainen valintansa, jos kaupunginvaltuusto päättää lakkauttaa Haddom skolan ja päättää uusista oppilaaksiottoalueista. Kapellby skola ai yhdeksän vastausta ja Tessjö skola yhden vastauksen.

 

Haddom skolan oppilasennuste väestötietojärjestelmän mukaan 20.9.2020

Haddom skolan oppilasmäärä laskee 36 oppilaasta 28 oppilaaseen elokuusta 2022 lähtien. Seuraavan lukuvuoden alussa (2023-2024) koulussa on 29 oppilasta. Oppilasmäärä on 28-29 oppilasta elokuuhun 2026 asti, jolloin koulussa on väestötietojärjestelmän mukaan 21 oppilasta. Väestötietojärjestelmän ennuste ulottuu lukuvuoteen 2026-2027. Tuolloin Haddom skolassa on ennusteen mukaan 21 oppilasta.

 

Kuggomin entisen päiväkodin rakennus

Tutkimusraportissa ja liitteissä todetaan, että Haddom skolan toiminnan siirtäminen Kuggomin entisen päiväkodin tiloihin pelkällä pintojen siistimisellä ei ole suositeltavaa terveyden ja turvallisuuden kannalta. Talluddenin kiinteistön korjaaminen 162 500 eurolla on lyhytaikainen ratkaisu. Muun muassa perinnekeskuksen vuokra ja ruokailun järjestäminen lisäävät kuluja. Muutaman vuoden päästä Haddom skolalle on löydettävä korvaavat tilat, jos Talluddenia ei kunnosteta.

 

Talluddenin perusteellinen peruskorjaus maksaa noin 1 200-1 500 euroa/m2. Talluddenin kiinteistössä on 430 neliömetriä. Peruskorjauksen kustannukset ovat noin 516 000-645 000 euroa.

 

Esittelijän näkemys Talluddenin soveltuvuudesta opetustoimintaan on, että Talluddenin kiinteistö on vain lyhytaikainen ratkaisu koulutuksen tarkoituksiin. Väistötilojen kustannukset voivat olla kalliimmat kuin niiden tilojen, joita jo käytetään opetuksessa ja jonne oppilaat mahtuvat. Talludden rasittaa Haddom skolan oppilaita, henkilöstöä ja huoltajia monta vuotta, sillä kaupungin on kartoitettava väliaikaisia sopivia tiloja koululle. Tilojen on mahdollistettava opetussuunnitelman mukaisesti korkeatasoinen opetus.

 

Generalshagens skola

Generalshagens skolan rehtorin mukaan kaikki 36 oppilasta mahtuvat Generalshagens skolan luokille, jos oppilaat siirtyvät Generalshagens skolaan. Haddom skola voisi pitää aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä esikoululaisten täydentävää varhaiskasvatusta yhdessä Generalshagens skolan kanssa. Haddom skolan ja Generalshagens skolan luokat voidaan yhdistää niin, että opettajat työskentelevät samanaikaisopettajina. Tällöin siirtymä olisi kaikille helpompi, kun luokassa olisi tuttuja aikuisia.

 

Sävträsk skola

Kaikki Haddom skolan 36 oppilasta eivät mahdu Sävträsk skolaan, koska ryhmistä tulee aivan liian suuria. Sävträsk skola voi kuitenkin ottaa osan oppilaista. Toistaiseksi myös aamu- ja iltapäivätoiminta sekä esikoululaisten täydentävä varhaiskasvatus voidaan järjestää Sävträsk skolassa, mutta aamupäivätoiminnan ja täydentävän varhaiskasvatuksen järjestäminen on riippuvainen esikoululaisten määrästä.

 

Muuta huomioitavaa

Kaupunginvaltuusto päätti (22.4.2020 § 23), että palveluverkostoa tehostetaan ja sopeutetaan kaupungin laskevaan lapsi- ja oppilasmäärään sulkemalla Teutjärven koulu, Pernå kyrkoby skola, Kuggomin päiväkoti ja Leikkis-päiväkoti 1.8.2020. Haddom skolan esikoulu siirtyi Generalshagens skolaan, jossa myös järjestetään aamu- ja iltapäivähoito. Pernå kyrkoby skolassa oli yhteensä 26 oppilasta 1.-6. vuosiluokilla lukuvuonna 2019-2020. Jos Haddom skolan oppilaiden jako uusiin lähikouluihin tehdään lukuvuodesta 2021-2022 alkaen Hopomintie jakolinjana, on Sävträsk skola lähikoulu 12 oppilaalle ja Generalshagens skola lähikoulu 24 oppilaalle.

 

Lyhytnäköiset vaihtoehdot

Parakit, joissa koulu työskentelee tällä hetkellä, on rakennettu väliaikaista toimintaa varten, ja ne eivät siksi ole vaihtoehto pitkäaikaiselle koulutoiminnalle. Parakkien siirto ja kunnostaminen käyttökelpoisiksi maksaa yli 50 000 euroa. Tällä hetkellä kaupungilla ei näytä olevan riittävästi parakkeja.

 

Vaihtoehto, että Talluddenin tilat kunnostetaan niin, että tilat ovat Haddom skolan käytettävissä 16.8.2021 alkaen, on lyhytnäköinen. Tätä varten tarvitaan 162 500 euron määräraha Talluddenin kunnostamiseen ja 516 000-645 000 euroa peruskorjaukseen. Lisäksi syntyy kustannuksia, joita ei voi ennakoida ja joita ei voi välttää.

 

 Liitteet:

1. Rambollin raportti Talluddenin kiinteistöstä

2. Terveystarkastajan opetustilojen käyttöönotto-ohjeen käsittely ja analyysi

3. Vaikutus koulukuljetusjärjestelyihin ja oppilasennuste

4. Lapsivaikutusten arviointi

5. Vaikutusten arviointi Haddom skolan siirtämisestä Generalhagens skolaan ja Sävträsk skolaan

6. Vaikutusten arviointi Haddom skolan siirtämisestä Perinnekeskukseen

7. Vaikutusten arviointi Haddom skolan ja Generalhagens skolan yhdistämisestä

8. Vaikutusten arviointi Haddom skolan siirtämisestä Kuggomin entiseen päiväkotiin (Talludden)

9. Ympäristöterveydenhuollon ohjeistus opetustilojen toteutuksesta

10. Vaihtoehtojen kustannusarvio

 

 Ehdotus: Jotta asiaan saadaan kestävä ja pitkäaikainen ratkaisu, kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

a)      Haddom skola lakkautetaan 1.8.2021 alkaen

b)     oppilaaksiottoalueita muutetaan 1.8.2022 alkaen aiempi kouluverkkoselvitys huomioiden siten, että Hopomintien risteyksen eteläpuolella asuvat oppilaat kuuluvat Generalshagens skolan oppilaaksiottoalueeseen ja Hopomintien risteyksen pohjoispuolella asuvat Sävträsk skolan oppilaaksiottoalueeseen

c)      Pykälä tarkastetaan välittömästi.

 

 

Käsittely

Tilapäällikkö Antti Kinnunen ja rakennuttajainsinööri Pia Rajala osallistuivat asiantuntijoina asian käsittelyyn klo 18.20-18.55, ja rehtori Karita Markusas osallistui asiantuntijana asian käsittelyyn klo 18.20-19.25.

 

  Esittelijä muutti alkuperäisen ehdotuksensa b)-kohtaa seuraavasti:

 

  b) kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy uudet oppilaaksiottoalueet aiempi kouluverkkoselvitys huomioiden siten, että Hopomintien risteyksen eteläpuolella asuvat oppilaat kuuluvat Generalshagens skolan oppilaaksiottoalueeseen ja Hopomintien risteyksen pohjoispuolella asuvat Sävträsk skolan oppilaaksiottoalueeseen.

  Jonna Hinttaniemi ehdotti jaoston muiden jäsenten yksimielisellä tuella, että asia palautetaan uuteen valmisteluun, jotta voidaan selvittää, soveltuuko Perinnekeskus Kuggomin Tekstiilitalo Haddom skolan koulutoimintaan lukuvuonna 2021-2022.

 

  Esittelijä täydensi valmisteluaan mainitsemalla, että sivistys- ja hyvinvointikeskus järjestää kirjallisen kuulemisen Haddom skolan lakkauttamispäätöksen johdosta. Kuuleminen järjestetään niin, että kirjalliset mielipiteet asiasta on jätettävä viimeistään torstaina 10.6.2021 klo 15.00. Haddom skolan henkilöstöä ja oppilaita kuullaan viikolla 22.

 

Päätös:  Ruotsinkielinen koulutusjaosto päätti yksimielisesti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun, jotta voidaan selvittää, soveltuuko Perinnekeskus Kuggomin Tekstiilitalo Haddom skolan koulutoimintaan lukuvuonna 2021-2022.

  

  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 

---

 

 

NFBSUB § 45

 

 Valmistelija ja esittelijä: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250

 

 Selvitettäessä mahdollisuutta Tekstiilitalon väliaikaiseen hyödyntämiseen Haddom skolan oppilaiden opetusta varten lukuvuoden 2021-2022 ajaksi on ilmennyt seuraavaa:

 

 Kuggomin perinnekeskuksen Tekstiilitalo-niminen rakennus on tilapäällikön mukaan rekisteröity oppilaitokseksi tai peruskouluksi. Tekstiilitalon käyttötarkoitus ei siis muutu, jos Haddom skolan oppilaat käyvät koulua Tekstiilitalossa seuraavan lukuvuoden ajan. Koulupäivän aikana Tekstiilitalossa olisi korkeintaan 36 oppilasta ja 3-5 aikuista.

 

 Ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajan mukaan Tekstiilitalossa olisi hyvä tehdä ainakin kuntokartoitus, jonka perusteella tehtäisiin suppeampi kuntotutkimus. Tällä tavoin varmistetaan, että tilat ovat terveelliset ja soveltuvat suunniteltuun toimintaan. Kiinteistönomistajan tulee tilata kuntokartoitus. Kartoittajan on oltava sertifioitu tarkastaja. Kuntokartoituksen raportti on luvattu toimitettavan 21.-24.6.2021.

 

 Terveysviranomainen suosittelee, että terveysviranomaisen ohjeet käydään läpi. Ohjeisiin on koottu ne vaatimukset, jotka koskevat tiloja ja toimintoja.

 

 www.porvoo.fi/library/files/59e46930ed6b97194b0004c3/Ohje_terveydensuojelulain_13___ilmoituksen_tekoa_varten.pdf

 

 Elintarvikevalvonnan terveystarkastaja edellyttää, että koululaisten ateriat voidaan järjestää asiallisella tavalla ja siten, että ne täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset.

 

 Maanantaina 14.6.2021 Tekstiilitalon tilat tarkastivat paikan päällä muun muassa rehtori Karita Markusas, huoltajien edustajat, ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja paloviranomaisten edustaja yhdessä rakennusvalvonnan edustajan kanssa.

 

 Vaihtoehdot

 Jos Tekstiilitaloa ei voida käyttää tilapäisenä koulunkäyntitilana Haddom skolan 36 oppilaalle, voidaan muun muassa harkita seuraavia vaihtoehtoja:

1)      Kaksi oppilasryhmää (2 x 11 oppilasta) Haddom skolasta sijoitetaan kahteen pienryhmätilaan Generalshagens skolan ensimmäiseen kerrokseen. Tämän lisäksi, jotta Haddom skola säilyy yhä edelleen omana koulunaan, tarvitaan parakki Haddom skolan muille oppilaille Generalshagens skolan pihalle erilleen Villekulla daghemin parakeista.

2)      Haddom skolan oppilaista 11+14 käyttää kahta pienryhmätilaa Generalhagens skolan ensimmäisessä kerroksessa, ja 5. ja 6. vuosiluokkien oppilaat opiskelevat yhdessä Generalshagens skolan oppilaiden kanssa. Tällöin yksi Haddom skolan opettajista toimisi samanaikaisopettajana yhdessä yhden Generalshagens skolan opettajan kanssa.

3)      Haddom skolasta siirtyy 24 oppilasta Generalshagens skolaan ja osa Sävträsk skolaan.

4)      Haddom skolan oppilaat opiskelevat Kurkelan vuokraparakeissa.

 

Kustannukset

Tekstiilitalon kuukausivuokra klo 8.00-17.00 on 1 550 euroa ilman arvonlisäveroa. Vuokraan sisältyy yksi luokkahuone, keittiö, alakerroksen kaksi huonetta ja yläkerroksen suurempi huone sekä oikeus käyttää varasto- tai kokoushuonetta, yhteensä 200 m2. Vuokraan sisältyy myös kylmä kuisti ja lämmin eteinen, talon yläkerran kaksi WC-tilaa ja tarvittaessa päärakennuksen muut WC-tilat. Tarjoukseen eivät kuulu koulupäivien siivouskulut. Siivouksesta peritään 40 euroa tunnilta ilman arvonlisäveroa. Oletuksena on kuitenkin, että siivouksessa käytetään kaupungin omaa henkilökuntaa. Muiden tilapäisten vaihtoehtojen kustannukset esitellään oheismateriaalissa ja kokouksessa.

 

Kuuleminen

Ennen jaoston kokousta 2.6.2021 medioita oli tiedotettava kuulemisen ajankohdasta, koska esittelijä oli esittänyt jaostolle, että Haddom skola lakkautetaan 1.8.2021. Haddom skolan oppilaita ja henkilöstöä kuultiin kirjallisesti viikolla 22. Oppilailla oli mahdollisuus valita vapaasti, miten he halusivat ilmaista itseään. Oppilaiden 3.6.2021 antamat vastaukset ovat oheismateriaalina, kuten myös muut kuulemisessa annetut kirjalliset palautteet. Haddom skolan henkilökunta ei antanut kirjallista palautetta.

 

Lisäksi huoltajilta on tullut viestiä, että 10-15 oppilasta Haddom skolasta ilmoitetaan Lapinjärven Kapellby skolaan Lapinjärvelle, jos Haddom skola siirtyy Generalshagens skolan tiloihin. Huoltajat ja oppilaat eivät halua Sävträsk skolaa vaihtoehdoksi.

 

Oheismateriaali

? Suunnitelma opetustilojen sijoittelusta

? Kuntoarvio (Polygon Finland Oy)

? Palotarkastajan neuvontakäynnin 15.6.2021 pöytäkirja

? Porvoon ympäristöterveydenhuollon lausunto 16.6.2021

? Hallintolain mukaisen kuulemisen 3.-10.6.2021 luottamuksellinen palaute

 

Kokouksessa kuullaan Kuggomin perinnekeskuksen edustajaa, Haddom skolan rehtoria ja tilapäällikköä.

 

Kuntoarvio (Polygon Finland Oy) lähetetään heti, kun sivistys. ja hyvinvointikeskus on saanut sen.

 

Esittelijä: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250

 

Ehdotus:  Ruotsinkielinen koulutusjaosto päättää, että

a)      Haddom skolan oppilaita opetetaan Kuggomin perinnekeskuksen Tekstiilitalo-rakennuksen tiloissa lukuvuonna 2021-2022

b)     Haddom skolan tilanne 1.8.2022 alkaen on selvillä viimeistään huhtikuun 2022 lopussa

c)      hallintolain mukaisen kuulemisen palaute merkitään tiedoksi.

 

Käsittely

 

Bo Lindfors liittyi kokoukseen klo 18.14.

 

Loviisan kaupungin tilapäällikkö Antti Kinnunen ja Sami Ahonen Polygon Finland Oy:stä osallistuivat asiantuntijoina asian käsittelyyn klo 18.02-18.54. Camilla Stjernvall Perinnekeskus Kuggomista osallistui asiantuntijana asian käsittelyyn klo 18.02-19.00 ja rehtori Karita Markusas klo 18.02-19.19.

 

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja täydensi valmisteluaan seuraavasti:

 

Tilapäällikön arvion mukaan kuntoarvioraportin suosittelemien toimenpiteiden kustannukset ovat 96 600 euroa. Porvoon ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajan kertoi puhelimessa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajalle ennen jaoston kokousta, että tässä tapauksessa terveystarkastaja vaatii, että kaikkia kuntoarvioraporttiin sisältyviä toimenpide-ehdotuksia noudatetaan.

 

Kunnostusaikataulun ja -kustannusten lisäksi pitää huomioida, että kaupunki ei omista Kuggom Perinnekeskuksen Tekstiilitaloa. Koska on käynyt ilmi, ettei Tekstiilitalo sellaisenaan sovellu Haddom skolan oppilaiden opetustilaksi, muuttaa esittelijä ehdotuksensa a)-kohtaa seuraavasti:

 

a)      Haddom skolan oppilaita opetetaan ensimmäisen vaihtoehdon mukaisesti omana kouluyksikkönään Generalshagens skolan ensimmäisessä kerroksessa ja Generalshagens skolan pihalla parakissa lukuvuonna 2021-2022.

 

Muilta osin ehdotusta ei muuteta.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

 

Päätös: Ruotsinkielinen koulutusjaosto päätti yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti, että

a)      Haddom skolan oppilaita opetetaan ensimmäisen vaihtoehdon mukaisesti omana kouluyksikkönään Generalshagens skolan ensimmäisessä kerroksessa ja Generalshagens skolan pihalla parakissa lukuvuonna 2021-2022

b)      Haddom skolan tilanne 1.8.2022 alkaen on selvillä viimeistään huhtikuun 2022 lopussa

c)      hallintolain mukaisen kuulemisen palaute merkitään tiedoksi.

 

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

---

 

 

NFBSUB § 13

  Valmistelija ja esittelijä: koulutuspäällikkö Timo Tenhunen, puh. 0440 555 332             

  Nykytilanne ja selvitykset

 

  Taustaa

Väistötilaselvitykset tehtiin kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielisen koulutusjaoston kokouksissa 2.6.2021 ja 29.6.2021. Koulutusjaoston päätöksen 29.6.2021 mukaan Haddom skolan tilanne 1.8.2022 alkaen on oltava selvillä viimeistään huhtikuun 2022 lopussa.

 

Ruotsinkielinen koulutusjaosto päätti, että jatkovalmistelu aloitetaan iltakouluilla. Koulutusjaosto on käsitellyt Haddom skolan asiaa kolmessa iltakoulussa 14.10., 4.11. ja 30.11.2021 kokonaisuuden selvittämiseksi ja päätösprosessin valmistelemiseksi.

 

Kiinteistöselvitys

 

Koulutusjaosto on kuullut iltakoulussa 4.11. tilapäällikkö Antti Kinnusta ja Rambollin tarkastajaa Tapani Moilasta rakennuksen tutkimuksista (päivätty 4.11.2020), lisätutkimuksista (21.12.2020), materiaalinäytteistä (7.1.2021) ja kustannuslaskelmista (8.3.2021). Lisäksi tilapäällikön kanssa on neuvoteltu mahdollisuudesta teettää rinnakkaistutkimus, jota verrattaisiin Rambollin tutkimukseen. Viitaten elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan päätökseen 25.3.2021 § 39 ei ollut mahdollista tehdä lisätutkimusta. Sitä vastoin Porvoon museo antoi pyynnöstä lausunnon Haddom skolan kuntotarkastuksesta (21.10.2021). Lausunnossa ei otettu kantaa kustannuslaskelmiin, kunnostuksen laajuuteen tai arvioituun kunnostusaikaan. Lausunnossa käsiteltiin pääosin kiinteistön säilyttämistä.

 

Kyselyt

 

Lapinjärven Kapellbyn skolassa koulu käyvien, mutta Haddom skolan oppilaaksiottoalueella asuvien oppilaiden vanhemmille tehtiin kysely. Kyselyn perusteella suurin osa jäisi jatkossakin Kapellby skolaan, vaikka Haddom skola kunnostettaisiin tai toiminta jatkuisi väistötiloissa.

 

Niille Haddom skolan oppilaille, joita koulun toiminta koskee lukuvuonna 2022-2023, tehtiin kysely. Kyselyn aiheina olivat viihtyminen, koulukyydit ja vaihtoehtoiset ratkaisut sekä Generalshagens skola, Sävträsk skola, Generalshagens skolan tai Haddom skolan pihan parakit. Suurin osa toivoi pääsevänsä takaisin Haddom skolan kiinteistön Haddomiin.

 

Oppilasennusteet

 

Haddom skolan oppilasennusteita (väestörekisteri 20.9.2021) on tarkasteltu huomioiden lapset, jotka mahdollisesti aloittavat Haddom skolassa, jos koulu kunnostetaan. Koulun kokonaisoppilasmäärä lähilukuvuosina on noin 20 oppilasta. Oppilasmäärä saattaa muuttua kouluun ilmoittautumisten 24.1.-6.2.2022 jälkeen.

 

 

Oppilasmäärän perusteella Haddom skola olisi jatkossa luultavasti kahden opettajan koulu. Ratkaisu saattaa olla pedagogisesti vaativa ja toimintakulut oppilasta kohden korkeat. Matala oppilasmäärä tuskin myöskään poistaa epävarmuustunnetta, jossa koulu on elänyt useamman vuoden ajan.

 

Henkilöstö

 

Tällä hetkellä Haddom skolassa on kolme vakituista luokanopettajaa, joista yksi toimii koulun rehtorina. Tämän lisäksi koulussa on muutama tuntiopettaja ja yksi vakituinen koulunkäyntiavustaja.

 

Johtopäätökset

 

Haddom skolasta tehtyjen selvitysten perusteella on selvinnyt seuraavaa:

- oppilasmäärä on matala myös pitkällä aikavälillä

- tehdyt selvitykset osoittavat, että Haddom skolan mahdollisen kunnostuksen kulut ovat korkeat

- kunnostus saattaa kestää kaksi lukuvuotta ja vaatii väistötilat

- turvallisia ja pitkäkestoisia väistötiloja ei ole

- tarvitaan kestävä ja pitkäkestoinen ratkaisu

Kyselyissä on käynyt ilmi, että epävarmuus koulun tulevaisuudesta huolestuttaa sekä oppilaita, huoltajia että henkilöstöä. Asiasta pitää päättää mahdollisemman pian. Epävarmuus vaikuttaa myös Loviisan muihin kouluihin. Päätös vähentää alituista huolta tulevasta.

 

Iltakoulujen ja selvitysten perusteella ei ole Haddom skolan koulutoiminnalle ei ole pitkäkestoista ratkaisua 1.8.2022 alkaen, mikä saattaa merkitä sitä, että Haddom skolan toiminta lakkautetaan.

 

Päätösprosessi Haddom skolan lakkauttamiseksi 1.8.2022 alkaen vaatii seuraavia toimenpiteitä ja aikatauluehdotuksia:

 

1. Huoltajien tiedotustilaisuus Haddom skolan tulevaisuudesta pidettiin 9.12.2021 klo 18.00 Haddom skolassa

2. Koulutusjaosto käsittelee asiaa 14.12.2021

3. Kuulemisprosessi aloitetaan koulutusjaoston kokouksen jälkeen. Kuuleminen tapahtuu sekä kirjallisesti että suullisesti. Kuulemistilaisuus järjestetään 11.1.2022 klo 18.00.

4. Lasten vaikutusten arviointi ja vaikutusten arviointi tehdään tammikuussa 2022.

5. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 24.1.2022.

6. Lopullinen päätös tehdään kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.2.2022.

7. Kasvatus- ja sivistyslautakunta ottaa kantaa oppilaaksiottoalueisiin.

 

Taloudelliset laskelmat

 

Haddom skolan toiminta on huomioitu Loviisan kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2022-2024. Lukuvuoden 2021-2022 tilapäisjärjestelyitä varten on tehty kustannuslaskelmat, mutta toiminnan lakkauttamisella voi olla seuraavia taloudellisia seurauksia:

 

1. Haddom skolan henkilöstö voidaan sijoittaa Generalshagens skolan, Tessjö skolan tai Sävträsk skolan vapaisiin tehtäviin/virkoihin/virkasuhteisiin. Henkilöstön uudelleensijoittamisella uuden henkilöstön rekrytointitarve pienenee kahden opettajan ja yhden koulunkäyntiavustajan verran. Tämä vähentää kaupungin menoja vuositasolla noin 110 000 eurolla. Tämän laskelman mukaan ovat syyslukukauden 2022 vaikutukset noin 44 000 euroa.

 

2. Nykyiset koulukyydit on laskettu mukaan vuoden 2022 talousarvioon. Kustannus on noin 52 000 euro/vuosi. Riippuen siitä, miten oppilaaksiottoalueet muodostetaan, nykyisiin kustannuksiin saattaa tulla 7 000-23 000 euron lisäkustannukset/vuosi. Oppilaiden oikeus koulukyytiin määritellään kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Tämän jälkeen kasvatus- ja sivistyslautakunta ottaa kantaa lähikouluun.

 

3. Siivous- ja ruokapalveluiden henkilöstö voidaan uudelleensijoittaa, mistä ei aiheudu kustannusmuutoksia.

 

Uuden oppilaaksiottoalueen muodostaminen

 

Oppilaaksiottoalueiden rajoja tulee tarkastella, mikäli Haddom skolan toiminta loppuu 1.8.2022.

 

Perusopetuslain (1998/628) 6 § 2. momentin mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle opetusta saavalle lähikoulun. Lähikoulun osoittaminen perustuu kasvatus- ja sivistyslautakunnan määrittelemiin oppilaaksiottoalueisiin. Loviisan kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja sivistyslautakunta (29 § 1) päättää perusopetuksen oppilaaksiottamisalueista.

Iltakoulussa on myös keskusteltu mahdollisuudesta valita lapsen tuleva koulu eri lähikouluista. Kun lähikoulu ja oppilaaksiottoalueet määritellään, päätöksen tulee perustua yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.

 

Oheismateriaali:

 

1. rakennuksen tutkimukset, 4.11.2020

2. lisätutkimukset, 21.12.2020

3. materiaalinäytteet, 7.1.2021

4. kustannuslaskelmat, 8.3.2021

5. Porvoon museon lausunto, 21.10.2021

6. ote elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan kokouksesta 25.3.2021 § 39

7.1-7.2 kysely Kapellby skolan vanhemmille

8.1-8.2 kysely Haddom skolan oppilaille

 

Ehdotus: Oppilasennusteen ja koulukiinteistön haasteiden perusteella kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto esittää, että Haddom skola lakkautetaan 1.8.2022 alkaen ja siihen liittyvät toimenpiteet käynnistetään. Asia viedään eteenpäin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle päätöksentekoa varten.

 

 Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy uuden lähikoulun ja uuden oppilaaksiottoalueen, mikäli Haddom skola lakkautetaan.

 

 Käsittely:

 

 Stefan Thesslund esitti uuden esityksen, jota Daniel Thomasson kannatti:

 " Oppilasennusteen ja koulukiinteistön haasteiden perusteella kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto esittää, että Haddom skola lakkautetaan 1.8.2022 alkaen ja siihen liittyvät toimenpiteet käynnistetään.

 

Koulutusjaosto pahoittelee omalta osaltaan sitä, että päätös on tehtävä koulukiinteistön pitkäaikaisen huonon ylläpidon ja muissa kaupungin päätöksentekoelimissä tehtyjen päätösten perusteella. Koska kysymys Haddom skolan jatkosta lähetetään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle lopullista päätöstä varten ja kasvatus- ja sivistyslautakunnalle lähikoulun ja oppilaaksiottoalueen päättämistä varten, koulutusjaosto esittää toiveenaan, että Haddom skolan nykyisten oppilaiden huoltajille tulee antaa oikeus päättää lapsensa uudesta lähikoulusta."

 

Koska koulutusjaosto ei ollut yksimielinen, pidettiin äänestys. Pohjaesitys oli "jaa" ja muutosesitys "ei". Äänestyksen jälkeen pohjaesitys sai yhden äänen (Roger Wide) ja muutosesitys seitsemän ääntä (Nina Björkman-Nystén, Annika Lindfors, Daniel Allén, Carina Stenbacka, Stefan Thesslund, Daniel Thomasson, Kerstin Häggblom). Päätös oli muutosesityksen mukainen.

 

Liite 1: äänestyspöytäkirja

 

 Päätös:  Päätös muutetun esityksen mukainen.

 

---

 

 

 

Oheismateriaali:

Porvoon museon lausunto, 21.10.2021

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

 

Ehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Haddom skola lakkautetaan 1.8.2022 alkaen ja siihen liittyvät toimenpiteet käynnistetään.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että ruotsinkielinen koulutusjaosto esittää toiveenaan, että Haddom skolan nykyisten oppilaiden huoltajille tulee antaa oikeus päättää lapsensa uudesta lähikoulusta.

 

Päätös Koulutuspäällikkö esitteli kutsuttuna asiaa.

Päätös ehdotuksen mukainen.

 

 

KV 16.03.2022 § 20  

120/10.03.02.02/2022  

 

 

Oheismateriaali:

1. rakennuksen tutkimukset, 4.11.2020

2. lisätutkimukset, 21.12.2020

3. materiaalinäytteet, 7.1.2021

4. kustannuslaskelmat, 8.3.2021

5. Porvoon museon lausunto, 21.10.2021

6. ote elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan kokouksesta 25.3.2021 § 39

7.1-7.2 kysely Kapellby skolan vanhemmille

8.1-8.2 kysely Haddom skolan oppilaille

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää, että Haddom skola lakkautetaan 1.8.2022 alkaen ja siihen liittyvät toimenpiteet käynnistetään.

 

Päätös Teknisenä korjauksena on esityslistan ruotsinkielisessä versiossa korjattu asian päätösehdotus vastaamaan suomenkielistä versiota.

Päätös ehdotuksen mukainen.