Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Protokoll 11.08.2022 klo 17:30 - 18:31

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
66   Mötets laglighet och beslutförhet
67   Protokolljusterare
68   Godkännande av föredragningslistan
69 Beslut om upphandling av persontransporttjänster inom social- och hälsovården i ett dynamiskt upphandlingssystem/intern konkurrensutsättning inom upphandlingssystemet i kategorierna 1, 2, 3 och 4
70 Barnvänlig kommun - Lovisa stads verksamhetsplan
71   Ibruktagande av option för ramavtalet om fotvårds- och fotterapitjänster för Lovisa stad
72   Ibruktagande av option för avtalet om köptjänst mellan Lovisa stad och Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö sr/Servicehus Rauhalankaari
73   Upphandling av färdtjänster inom handikappservicen i Lovisa stads grundtrygghetscentral för studerande med svår funktionsnedsättning som deltar i andra stadiets utbildning
74   Ibruktagande av option för boendetjänster för personer med funktionsnedsättning
75   Ibruktagande av option för ramavtalet om Lovisa stads grundtrygghetscentrals upphandling av arbets- och dagverksamhet för partiellt arbetsföra personer och personer med funktionsnedsättning
76   Val av socialarbetare
77 Verksamhetsberättelse för patientsäkerheten för 2021
78 Budgetens uppföljning för tiden 1.1-30.6.2022
79   Tjänsteinnehavarbeslut
80   Anmälningsärenden
81   Övriga ärenden
82   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Haverinen Katri ordförande
Stenberg Immo ersättare
Bruce Marina medlem
Baumgartner Pia medlem
Relander Ilkka medlem
Stenvall Patrik ersättare
Lindroos Johannes medlem
Vidgren Ville medlem
Oinonen Mari medlem
Engård Benny medlem
Isotalo Arja st:s ordförande
Kauppi Samuel representant för ungdomsfullmäktige
Carita Schröder grundtrygghetsdirektör
Päivi Sippula servicechef, tjänster för vuxna
Sofie Klawér-Kallio sekreterare