Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 27.01.2022 klo 17:32 - 22:00

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4   Cursor Oy:s situationsöversikt och sakkunnighet i upphandling
5 Undantagslov, 434-463-5-225, Tallholmsstigen 15, Härpe
6 Ändring av detaljplan, stadsdel 3 Gammelstaden, kvarter 325 och en del av kvarter 302, en del av Klockaregränds gatuområde (Alexandersgatan / Klockaregränd)
7   Att utse näringslivs- och infrastrukturnämndens representant till den sektorsövergripande beredningsarbetsgruppen för programmet för konst
8 Rättelseyrkande angående inspektion och underhåll av brandsläckare för 2022-2023
9 Driftsekonomiplan för år 2022
10 Investeringar under 100 000 euro 2022
11 Beläggningsobjekt 2022
12   Infrastrukturinvesteringar för 2022
13 Byggnadsprogrammet 2022
14   Val av sysselsättningskoordinator
15 Aikalava
16 Val av entreprenör, Lovisa Rådhus, byggnadsentreprenad utomhusarbeten
17 Val av entreprenör, Lovisa Rådhus, byggnadsentreprenad inomhusarbeten
18 Val av entreprenör, Lovisa Rådhus, elentreprenad
19 Val av entreprenör för byggandet av stödmur i Drottningstranden
20 Val av entreprenör för lastning och transport av stenarna för Drottningstrandens vågbrytare
21 Ekonomiöversikt
22   Tjänsteinnehavarbeslut
23 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Karlsson Mikael ordförande
Hyvönen Petri vice ordförande
Wide Roger ledamot
Hento Miia ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Holmström Eeva ledamot
Fellman Annika ledamot
Thomasson Daniel ersättare
Heijnsbroek-Wirén Mia st:s representant
Isotalo Arja st:s ordförande
Maukkonen Niko representant för ungdomsfullmäktige
Sari Paljakka dir. för centralen för näringsliv och infrastruktu
Markus Lindroos infrastrukturchef
Ulf Blomberg projektledningschef
Toni Sepperi stadsgeodet
Lotta Qvis planerare
Eija Henriksson controller
Niina Okkonen projektchef
Paimander Petri projektsakkunnig
Lindström David Cursor Oy:s verkställande direktör
Hasanen Ilkka Cursor Oy:s Invest in-direktör
Rantala Annemari Cursor Oy:s upphandlingssakkunnig
Elina Hynninen sekreterare