Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.03.2022/Paragraf 20


 

Haddom skolas fortsatta verksamhet

 

STST 24.01.2022 § 7 

 

 

 

Beredning 

 

301/10.03.02/2021

 

NFBSUB § 19

 

Beredning och föredragning: utbildningschef Timo Tenhunen, tfn 0440 555 332

 

Bakgrund

Under vårterminen 2020 började personalen i Haddom skola uppvisa symptom som tyder på inneluftsproblem. Detta ledde till tekniska utredningar och åtgärder under sommaren 2020. Situationen försämrades under höstterminen och 8.10.2020 beslutade utbildningschefen att flytta verksamheten till ersättande lokaler vid Gamla strand i centrum av Lovisa för noggrannare konstruktionsundersökningar i Haddom skolas fastighet. Undersökningarna gav som åtgärdsförslag att skolan borde totalsaneras. Kostnaderna för saneringen beräknades till 954 000 €. Näringslivs- och infrastrukturnämnden tog ställning till saneringen på sitt möte 25.3.2021, där man beslutade att skolbyggnaden inte renoveras på grund av de höga kostnaderna.


Under läsåret 2020-2021 har Haddom skolas situation behandlats i stadens koordinerande inneluftsgrupp samt i den objektspecifika inneluftsgruppen. Till den objektspecifika inneluftsgruppen hör förutom tjänsteinnehavare och personal inom hälsovården även representanter för Pro Haddom, föreningen Hem och Skola samt föräldrarna. Den objektspecifika inneluftsgruppen har följt upp personalens och elevernas mående samt bekantat sig med eventuella ersättande lokaler. I stadens egna baracklokaler, där skolan jobbar under läsåret 2020-2021, har inte uppdagats inneluftssymptom. Den objektspecifika inneluftsgruppen har besökt de lokaler som har föreslagits ersätta skolan ifall Haddom skolas fastighet inte saneras.

 

Besök i ersättande lokaler
11.3.2021 gjordes ett besök i Kuggom traditionscentrum samt i Talluddens fastighet på Skogsbärsvägen 13. Båda fastigheterna lämpar sig logistiskt bra som ersättande lokaler för undervisningsverksamhet. Talluddens fastighet är enligt gruppen ett bra alternativ till ersättande lokaler. Där har tidigare ordnats undervisning samt daghemsverksamhet. Utgående från besöket och med beaktande av bottenplanen och omgivningen anses Talluddens fastighet bäst lämpa sig för långvarig undervisningsverksamhet, medan Kuggom traditionscentrum skulle kunna utnyttjas för undervisning i konst- och färdighetsämnen samt för skollunch. Fastigheterna ligger på ett promenadavstånd från varandra. Skolans personal har också besökt fastigheten.

 

Inga andra förslag till ersättande lokaler har till dags dato framkommit.

 

De baracklokalen som skolan jobbar i för tillfället är konstruerade för tillfällig verksamhet och måste därför uteslutas som alternativ till ett långvarigt verksamhetsutrymme.

 

Hälsomyndigheterna har fastställt att alla ersättande lokaler bör granskas noggrant innan verksamheten inleds för att försäkra sig om att de är trygga och lämpliga för undervisnignsändamål. Stora krav ställs bland annat på luftkonditioneringen, inneluften, temperaturen, hygienen, städningen, skolgården, temperaturen och radonhalten. Utrymmena bör även vara registrerade som undervisningsutrymmen.

 

Inbegärande av tilläggsinformation

1. För att nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion skall kunna besluta om ersättande lokaler för Haddom skolas fortsatta verksamhet inbegärs följande uppgifter av centralen för näringsliv och infrastruktur:

-en kostnadsberäkning för iståndsättandet av Talluddens fastighet till undervisningsutrymmen

-en kalkyl över de årliga underhållskostnaderna

-en genomgång och analys av hälsoinspektörens direktiv för ibruktagande undervisningsutrymmen

-tidtabellen för eventuella underhållsarbeten

 

2. För att nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion skall kunna besluta om ersättande lokaler för Haddom skolas fortsatta verksamhet inbegärs följande uppgifter av centralen för bildning och välfärd:

-inverkan på skolskjutsarrangemangen

-utbildningens syn på fastighetens lämplighet till undervisningsverksamhet

-elevprognos

-en utredning av städ- och kosthållsarrangemangen

-kalkyl för lokalhyra i Kuggom traditionscentrum

-en barnkonsekvensanalys

 

Ifall inga ersättande lokaliteter finns att tillgå

Ifall inga ersättande lokaliteter finns att tillgå bör kommunen anvisa de elever som bor på Haddom skolas elevupptagningsområde en annan närskola eller en annan lämplig plats, vid vilka utbildningen sker på elevens eget språk. Det innebär att nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion bör ta ställning till avslutandet av Haddom skola och alternativen för nya elevupptagningsområden med beaktande av tidigare skolnätsutredningar. Behandlingen av ärendet fortsätter i så fall till stadsstyrelsen och fastslås slutligen i stadsfullmäktige.

 


Rektor Karita Markusas kallas in på mötet för att ge en beskrivning av situationen.

 

Bakgrundsmaterial 1: Talluddens bottenplan

Bakgrundsmaterial:2 Talluddens konditionsgranskning och tilläggsutredningsrapport
Bakgrundsmaterial 3: Pro Haddoms skrivelse till Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt övriga beslutsfattare i Lovisa stad

Bakgrundsmaterial 4: Hälsoinspektörens krav på ersättande lokaliteter

Bakgrundsmaterial 5: Tillvägagångssätt vid inneluftsproblem

 

 

 Förslag: Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion inbegär de i beredningen nämnda tilläggsuppgifterna senast 14.4.2021 och tar ställning till Haddom skolas fortsatta verksamhet på sitt följande möte.

Ärendet justeras omedelbart.

 

Behandling

 

Ärendets föredragande var direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen tfn 0440 555 250.

 

Utbildningssektionen konstaterade att staden 30.3.2021 mottagit epost av Pro Haddom/Heidi Lunabba innehållande en skrivelse riktad till nämnden för fostran och bildning samt nämndens svenskspråkiga utbildningssektion.

 

Rektor Karita Markusas deltog i behandlingen av detta ärende kl. 19.14-19.28.

 

 Beslut: Beslut enligt förslag.

 

Paragrafen justerades omedelbart.

 

---

 

 

NFBSUB § 37

 

Beredning och föredragning: direktör för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250

 

Rektor Karita Markusas, byggherreingenjör Pia Rajala och lokalchef Antti Kinnunen kallas in på mötet för att ge en beskrivning av situationen och de i beredningen nämnda tilläggsuppgifterna.

 

Bedömning av konsekvenser för barn

Haddom skolas elever svarade på egen enkät i skolan under veckan 14.  Bedömning av konsekvenser för barn -webropolenkät skickades ut till Haddom skolas vårdnadshavare via Wilma med svarstid 7-12.4.2021.

 

Ur elevernas perspektiv är det särskilt viktigt att ägna uppmärksamhet åt följande aspekter då man ordnar den fortsatta undervisningsverksamheten:

. verksamhet som ökar känslan av samhörighet i gruppen

. beaktande av kompisrelationer då man bildar undervisningsgrupper

. ordnande undervisningen på en trygg plats

. mobbningsförebyggande verksamhet.

 

Alla vårdnadshavare som svarade på enkäten tyckte att byggnaden för Kuggom före detta daghem lämpar sig som skolbyggnad för deras barn. De flesta vårdnadshavare ansåg att Generalshagens skola (13 svar) vore deras primära val om stadsfullmäktige beslutar lägga ner Haddom skola och beslutar om nya elevupptagningsområden. Kapellby skola fick nio svar och

Tessjö skola ett svar.

 

Haddom skolas elevprognos enligt befolkningsdatasystemet 20.9.2020

Elevantalet i Haddom skola minskar från 36 elever till 28 elever från och med augusti 2022. Från början av följande läsår (2023-2024) kommer det att finnas 29 elever i skolan. Elevantalet uppgår till 28-29 elever  ända fram till augusti år 2026, då det enligt befolkningsregistret finns 21 elever. Befolkningsdatasystemets prognos sträcker sig till läsåret 2026-2027. Då finns det enligt prognosen 21 elever i Haddom skola.

 

Byggnaden för Kuggom före detta daghem

Undersökningsrapporten med bilagor konstaterar att det inte av hälso- och säkerhetsorsaker rekommenderas att flytta Haddom skolas verksamhet till lokalerna för Kuggom före detta daghem eftersom bara städning av ytorna inte är en tillräcklig åtgärd. Att reparera fastigheten för Talludden med 162 500 euro är en kortsiktig lösning. Bland annat traditionscentrets hyra och ordnande av måltider ökar kostnaderna. Om Några år ska det hittas ersättande lokaler för Haddom skola om Talludden inte renoveras.

 

En grundlig grundläggande renovering av Talludden kostar cirka 1200-1500 euro/m2. Fastigheten för Talludden har 430m2. Kostnaderna för den grundläggande renoveringen uppgår till cirka 516 000-645 000 euro.

 

Föredragarens syn på Talluddens lämplighet för undervisningsverksamhet är att Talluddens fastighet ger bara en kortsiktig lösning för utbildningens ändamål. Ersättande lokaler kan ha högre kostnader än de lokaler som redan används i undervisningen och där eleverna ryms. Alternativet Talludden kommer att belasta Haddom skolas elever, personal och vårdnadshavare många år då staden måste kartlägga tillfälliga lämpliga lokaler för skolan. Lokalerna ska möjliggöra en högklassig undervisning i enlighet med läroplanen.

 

Generalshagens skola

Enligt Generalshagens skolas rektor ryms alla 36 elever i klasserna på Generalshagens skola om eleverna ska flyttas till Generalshagens skola. Haddom skola kunde ha morgon- och eftermiddagsverksamheten samt  förskolans kompletterande småbarnspedagogik tillsammans med Generalshagens skola. Klasserna på Haddom skola och Generalshagens skola kan slås ihop så att lärarna arbetar som kompanjonlärare. Då skulle alla få en mjuk övergång med de egna lärarna som bekanta vuxna i klassen.

 

Sävträsk skola

Alla Haddom skolas 36 elever ryms inte in i Sävträsk skola. Då blir grupperna mycket stora. Däremot har Sävträsk skola möjlighet att ta emot en del av eleverna. För tillfället kan också morgon- och eftermiddagsverksamheten samt förskolans kompletterande småbarnspedagogik ordnas i Sävträsk skola men morgonverksamheten och den kompletterande småbarnspedagogiken är beroende på antalet förskoleelever.

 

Annat att uppmärksamma

Stadsfullmäktige (22.4.2020 § 23) beslutade, att servicenätet effektiveras och anpassas till det sjunkande antalet barn och elever i staden genom att stänga Teutjärven koulu, Pernå kyrkoby skola, Kuggom daghem och Lekgården-daghemmet från och med 1.8.2020. Haddom skolas förskola flyttades till Generalshagens skola, där det också ordnas morgon- och eftermiddagsvård. I Pernå kyrkoby skola fanns det sammanlagt 26 elever på årsklasserna 1-6 under läsåret 2019-2020.

 

Om fördelningen av Haddom skolas elever till nya närskolor från och med läsåret 2021-2022 görs med Hopomvägen som delare är Sävträsk skola närskola för 12 elever och Generalshagens skola närskola för 24 elever. 

 

Kortsiktiga alternativ

De baracklokaler som skolan jobbar i för tillfället är konstruerade för tillfällig verksamhet och måste därför uteslutas som alternativ till ett långvarigt verksamhetsutrymme. Kostnaderna för att flytta baracker och utrusta dem funktionsdugliga överskrider 50 000 euro. För närvarande verkar staden inte ha tillräckligt med baracker.

 

Alternativet att Talluddens lokaler sätts i ordning så att utrymmena är till Haddoms skolas förfogande från och med  16.8.2021 är kortsiktigt. För detta ändamål behövs ett anslag på 162 500 euro euro för renoreringen av Talludden och 516 000-645 000 euro för grundläggande renovering. Ytterligare uppstår det oförutsedda kostanader som inte kan undvikas. 

 

Bilaga:

1.

Rambolls rapport om Talluddens fastighet

2.

en genomgång och analys av hälsoinspektörens direktiv för

ibruktagande undervisningsutrymmen

3.

inverkan på skolskjutsarrangemangen och elevprognos

4.

en barnkonsekvensanalys

5.

konsekvensbedömning Haddom skola flytt till Gene och Sävträsk

6.

konsekvensbedömning Haddom skola i Traditionscentrets utrymmen

7.

konsekvensbedömning Haddom skola slå ihop med Gene

8.

konsekvensbedömning om Haddom skola i Kuggom fd. daghem (Talludden)

9.

miljöhälsovårdens anvisningar vid utformandet av undervisningslokaler

10.

bedömning av alternativens kostnader

 

 Förslag: För att få en hållbar och långsiktigare lösning beslutar nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion föreslå för stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att                                         

a)

Haddom skola läggs ned från och med 1.8.2021.

b)

Alternativen för nya elevupptagningsområden med beaktande av tidigare skolnätsutredningen uppdateras så att elever som bor söder om Hopomvägens korsning hör till eleveupptagningsområdet för Generalshagens skola och elever som bor norr om Hopomvägens korsning hör till elevupptagningsområdet för Sävträsk skola.

c)

Paragrafen justeras omedelbart.

 

Behandling

Lokalchef Antti Kinnunen och byggherreingenjör Pia Rajala deltog som sakkunniga i behandlingen av ärendet kl. 18.20 - 18.55 och rektor Karita Markusas deltog som sakkunnig i behandlingen av ärendet kl. 18.20 - 19.25.

 

Föredragande ändrade punkt b) i sitt ursprungliga förslag enligt följande:

 

b) nämnden för fostran och bildning godkänner de nya elevupptagningsområdena med beaktande av tidigare skolnätsutredningen så att elever som bor söder om Hopomvägens korsning hör till elevupptagningsområdet för Generalshagens skola och elever som bor norr om Hopomvägens korsning hör till elevupptagningsområdet för Sävträsk skola.

 

Jonna Hinttaniemi föreslog enhälligt understödd av sektionens övriga medlemmar att ärendet remitteras för att utreda om Textilhuset i Traditionscentrum Kuggom är en lämplig lokal för Haddom skola för läsåret 2021-2022.

 

Föredragande kompletterade sin beredning med att nämna att centralen för bildning och välfärd ordnar ett skriftligt hörande med anledning av förslaget att lägga ner Haddom skola. Hörandet ordnas så att skriftliga åsikter i ärendet ska inlämnas senast torsdag 10.6.2021 kl. 15.00. Haddom skolas personal och elever hörs under vecka 22.

 

 Beslut: Svenskspråkiga utbildningssektionen beslutade enhälligt att ärendet remitteras för att utreda om Textilhuset i Traditionscentrum Kuggom är en lämplig lokal för Haddom skola för läsåret 2021-2022.

 

Paragrafen justerades omedelbart.

 

---

 

 

NFBSUB § 45

 

Beredning och föredragning: direktör för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen 0440 555 250

 

Följande har framkommit vid utredningen av möjligheten att tillfälligt använda Textilhuset för undervisning av Haddom skolas elever under läsåret 2021-2022:

 

Kuggom traditionscentrums byggnad Textilhuset är enligt lokalchefen registrerad som en läroanstalt eller grundskola. Användningsändamålet av Textilhuset kommer därför inte att ändras om eleverna i Haddom skola studerar i Textilhuset under nästa läsår. Under skoldagen skulle det finnas högst 36 elever och 3-5 vuxna i Textilhuset.

 

Enligt miljöhälsovårdens hälsoinspektör vore det bra att i Textilhuset åtminstone utföra en konditionskartläggning och utifrån den vid behov en mer begränsad konditionsundersökning. På så sätt säkerställs att lokalerna är hälsosamma och lämpar sig för den planerade användningen. Fastighetsägaren ska beställa konditionskartläggningen. Kartläggaren ska vara en certifierad inspektör. Det har lovats att rapporten om konditionskartläggningen lämnas in 21-24.6.2021.

 

Hälsomyndigheten rekommenderar att hälsomyndighetens anvisningar läses igenom. I anvisningarna har man samlat de krav som gäller lokalerna och funktionerna:

 

 www.porvoo.fi/library/files/59e46930ed6b97194b0004c3/Ohje_terveydensuojelulain_13___ilmoituksen_tekoa_varten.pdf. Livsmedelstillsynens hälsoinspektör förutsätter att skolelevernas måltider ska kunna ordnas på ett tillbörligt sätt och så att de fyller kraven i livsmedelslagstiftningen.

 

Måndag 14.6.2021 inspekterades Textilhusets lokaler på ort och ställe av bland annat rektor för Haddom skola Karita Markusas, representanter för vårdnadshavarna, miljöhälsovårdens hälsoinspektör, direktören för centralen för bildning och välfärd, stadsstyrelsens ordförande och en representant för brandmyndigheterna tillsammans med en representant för byggnadstillsynen.

 

Alternativ

Om textilhuset inte är möjlig att användas som tillfällig skolgångslokal för de 36 eleverna i Haddom skola kan bland annat följande alternativ övervägas:

1)     Två elevgrupper (2 x 11 elever) från Haddom skola kommer att placeras i två rum för smågrupper på första våningen i Generalshagens skola. Dessutom, för att Haddom skola ska kunna fortsätta att vara en egen skolenhet, behövs en barack för de andra eleverna i Haddom skola på gården till Generalshagens skola på en annan plats än barackhelheten för Villekulla daghem.

2)     Av Haddom skolas elever använder 11+14 de två små grupprummen på första våningen i Generalshagens skola och eleverna i årskurserna 5-6 studerar tillsammans med eleverna i Generalshagens skola. Då skulle en lärare från Haddom skola vara kompanjonslärare tillsammans med en lärare från Generalshagens skola.

3)     Från Haddom skola flyttar 24 elever till Generalshagens skola och en del till Sävträsk skola.

4)      Haddom skolas elever studerar i Kurkelas hyresbaracker.

 

Kostnader

Textilhusets månadshyra för tiden mellan 8.00 och 17.00 uppgår 1 550 euro exklusive mervärdesskatt. I hyran ingår ett klassrum, ett kök, två rum på nedre våningen och ett större rum på övre våningen samt rätt att använda ett förråds- eller mötesrum, totalt för 200 m2. I hyran ingår också en kall veranda och en varm entréhall, två toaletter på övre våningen i huset och de andra toaletterna i huvudbyggnaden vid behov. Erbjudandet omfattar inte städningskostnaderna för skoldagar. För städning tas ut 40 euro per timme exklusive mervärdesskatt. Premissen är dock att stadens egen personal används vid städningen. Kostnaderna för de andra tillfälliga alternativen kommer att presenteras i mötesmaterialet och under sammanträdet.

 

Hörande

Innan sektionens sammanträde 2.6.2021 måste medierna informeras om tiden för hörande, eftersom föredragande hade föreslagit sektionen att Haddom skola skulle läggas ner 1.8.2021. Eleverna och personalen vid Haddom skola hördes skriftligen under vecka 22. Eleverna kunde fritt välja hur de ville uttrycka sig. De svar som eleverna gav 3.6.2021 finns som mötesmaterial, lika som de övriga skriftliga svaren som inlämnades under hörandet, som behandlas konfidentiellt. Haddom skolas personal gav ingen skriftlig respons.

 

Det har dessutom kommit uppgifter från vårdnadshavare att 10-15 elever i Haddom skola anmäls till Kapellby skola i Lappträsk om Haddom skola flyttar till Generalshagens skolas lokaler. Vårdnadshavarna och eleverna vill inte ha Sävträsk skola som ett alternativ.

 

Mötesmaterial

  • Plan över placeringen av undervisningslokalerna
  • Konditionsbedömning (Polygon Finland Oy)
  • Protokoll över brandinspektörens rådgivningsbesök 15.6.2021
  • Borgå miljöhälsovårds utlåtande 16.6.2021
  • Konfidentiell respons 3-10.6.2021 från hörande enligt förvaltningslagen

 

Under sammanträdet hörs en representant för Kuggom traditionscentrum, rektorn för Haddom skola och lokalchefen.

 

Konditionsbedömningen (Polygon Finland Oy) skickas genast när centralen för bildning och välfärd har fått den.

 

Föredragning: direktör för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen tfn 0440 555 250

 

 Förslag: Den svenskspråkiga sektionen beslutar att

a)

eleverna i Haddom skola får undervisning i lokalerna i Kuggom traditionscentrums byggnad Textilhuset under läsåret 2021-2022

b)

senast vid utgången av april 2022 ska läget för Haddom skola från och med 1.8.2022 vara klart

c)

responsen från hörandet enligt förvaltningslagen antecknas till kännedom.

 

Behandling

 

Bo Lindfors anslöt sig till mötet kl 18.14.

 

Lovisa stads lokalchef Antti Kinnunen och Sami Ahonen från Polygon Finland Oy deltog som sakkunniga i behandlingen av ärendet kl. 18.02-18.54. Camilla Stjernvall från Traditionscentrum Kuggom deltog som sakkunnig i behandlingen av ärendet kl. 18.02-19.00 och  rektor Karita Markusas kl. 18.02-19.19.

 

Direktören för centralen för bildning och välfärd kompletterade sin beredning enligt följande:

 

Enligt lokalchefens uppskattning uppgår kostnaderna för de åtgärder som rekommenderas i konditionsbedömningsrapporten till 96 600 euro. Hälsoinspektören vid Borgå miljöhälsovård berättade per telefon för direktören för centralen för bildning och välfärd innan sektionens sammanträde att hälsomyndigheten i detta fall kräver att alla åtgärdsrekommendationer som ingår i konditionsbedömningsrapporten ska följas.

 

Förutom tidtabellen för genomförandet och kostnaderna bör man notera att Textilhuset vid Kuggom Traditionscentrum inte ägs av staden. Eftersom det har framkommit att Textilhuset som sådant inte lämpar sig som undervisningslokal för Haddom skolas elever ändrar föredragande punkt a) i sitt förslag enligt följande:

 

a) eleverna i Haddom skola får undervisning enligt det första alternativet som en egen skolenhet på första våningen i Generalshagens skola och i en barack på gården till Generalshagens skola läsåret 2021-2022.

 

Till övriga delar är förslaget oförändrat.

 

Paragrafen justeras omedelbart.

 

 Beslut: Den svenskspråkiga sektionen beslutade enhälligt i enlighet med föredragandes ändrade förslag att

 

a)

eleverna i Haddom skola får undervisning enligt det första alternativet som en egen skolenhet på första våningen i Generalshagens skola och i en barack på gården till Generalshagens skola läsåret 2021-2022

b)

senast vid utgången av april 2022 ska läget för Haddom skola från och med 1.8.2022 vara klart

c)

responsen från hörandet enligt förvaltningslagen antecknas till kännedom.

 

Paragrafen justerades omedelbart.

 

---

 

 

NFBSUB § 13

 

Beredning och föredragning: utbildningschef Timo Tenhunen, tfn 0440 555 332

 

Nuläget och utredningar

 

Bakgrund

Utredningar om ersättande utrymmen gjordes på nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektions möten 2.6.2021 och 29.6.2021. Utbildningssektionens beslut 29.6.2021 var att läget för Haddom skola från och med 1.8.2022 skall vara klart senast vid utgången av april 2022.

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen bestämde att den fortsatta beredningen skall inledas med aftonskolor. Utbildningssektionen har behandlat ärendet gällande Haddom skola på tre aftonskolor, 14.10, 4.11 och 30.11.2021 för att utreda helheten och förbereda beslutsprocessen.

 

Utredningen av fastigheten

Utbildningssektionen har på aftonskolan 4.11 hört lokalchef Antti Kinnunen och Rambolls granskare Tapani Moilanen gällande undersökningarna av byggnaden (daterat 4.11.2020), tilläggsundersökningarna (21.12.2020), materialproverna (7.1.2021) och kostnadskalkylerna (8.3.2021). Dessutom har förhandlingar förts med lokalchefen om möjligheten till en parallellundersökning som jämförelse till Rambolls undersökning. En tilläggsundersökning var inte möjlig att genomföra med hänvisning till näringslivs- och infrastrukturnämndens beslut 25.3.2021 § 39. Däremot gav Borgå Museum på begäran ett utlåtande gällande Haddom skolas konditionsgranskning (21.10.2021). Utlåtandet tog inte ställning till kostnadsberäkningarna, omfattningen av saneringen eller den beräknade saneringstiden. Utlåtandet handlade huvudsakligen om fastighetens bevarande.

 

Förfrågningar

En förfrågan gjordes till vårdnadshavarna till de barn som som går i Kapellby skola i Lappträsk, men som bor på Haddom skolas elevupptagningsområde. Utgående från förfrågan skulle majoriteten fortsättningsvis stanna kvar i Kapellby skola, även om Haddom skola skulle saneras, eller verksamheten skulle fortsätta i ersättande utrymmen.

 

En förfrågan gjordes även till de barn i Haddom skola som berörs av skolans verksamhet läsåret 2022-2023. Förfrågan gällde trivseln, skolskjutsen och alternativa lösningar, så som Generalshagens skola, Sävträsk skola, baracker på Generalshagens skolas gård eller Haddom skolas gård. Majoriteten önskade att få återgå till Haddom skolas fastighet i Haddom.

 

Elevprognoser

Haddom skolas elevprognoser ( befolkningsregistret 20.9.2021) har granskats med beaktande av barn som kan tänkas inleda i Haddom skola vid en eventuell sanering. Det totala elevantalet i skolan de närmaste läsåren är kring 20 elever. Antalet elever kan ändra efter skolinskrivningarna 24.1-6.2.2022.

 

 

Utgående från elevantalet skulle Haddom skola troligtvis fungera som en tvålärarskola i framtiden. Lösningen kan vara pedagogiskt krävande och verksamhetskostnaderna per elev är ändå höga. Ett lågt elevantal kan även innebära en fortsättning på den osäkerhetskänsla som skolan redan har haft i flera års tid.

 

Personalen

I nuläget har Haddom skola tre ordinarie klasslärare, varav en fungerar som skolans rektor. Därtill har skolan några timlärare och en ordinarie skolgångshandledare.

 

Slutsats

 

Utgående från de utredningar som har gjorts gällande Haddom skola har det framkommit följande:

-elevunderlaget är lågt även på lång sikt

-de utredningar som har gjorts visar att kostnaderna för en eventuell sanering av Haddom skola är höga

-en sanering kan räcka två läsår och kräver ersättande utrymmen

-trygga och långvariga ersättande utrymmen finns inte att tillgå

-det behövs en hållbar och långsiktig lösning

 

I förfrågningar har det framkommit att osäkerheten med skolans framtid skapar oro både bland elever, vårdnadshavare och personal. Ett beslut i frågan bör fattas snarast möjligt. Ovissheten påverkar även övriga skolor i Lovisa. Ett beslut minskar den ständiga oron för framtiden.

 

Utgående från aftonskolorna och utredningarna finns det inte en lösning för en bestående fortsättning för Haddom skola från och med 1.8.2022, vilket kan betyda att Haddom skolas verksamhet läggs ner.

 

Beslutsprocessen för att lägga ner Haddom skola från och med 1.8.2022 kräver följande åtgärder och förslag till tidtabell:

 

1. Information om Haddom skolas framtid för vårdnadshavarna har skett 9.12.2021 kl. 18.00 på Haddom skola

2. Utbildningssektionen behandlar ärendet 14.12.2021

3. En hörandeprocess inleds efter utbildningssektionens möte. Hörandet är både skriftligt och muntligt. Hörandetillfället ordnas 11.1.2022 kl. 18.00.

4. En barnkonsekvensanalys och en konsekvensbedömning genomförs i januari 2022

5. Stadsstyrelsen behandlar ärendet på sitt möte 24.1.2022

6. Det slutgiltiga beslutet fattas på stadsfullmäktiges möte 16.2.2022

7. Nämnden för fostran och bildning tar ställning till elevupptagningsområdet

 

Ekonomiska uträkningar

Haddom skolas verksamhet är beaktad i Lovisa stads budget och ekonomiplan 2022-2024. Kostnadskalkyler har genomförts inför det tillfälliga arrangemanget läsåret 2021-2022, men en nedläggning av verksamheten kan ha följande ekonomiska konsekvenser:

 

1. Haddom skolas personal kan placeras på vakanta uppgifter/tjänster/tjänsteförhållanden i Generalshagens skola, Tessjö skola eller Sävträsk skola. I och med omplaceringen av personalen minskar behovet av nyrekrytering med två lärare och en skolgångshandledare. Detta medför en minskning av stadens utgifter med ca 110 000 € på årsnivå. Enligt denna kalkyl är verkningarna för höstterminen 2022 ca 44 000 €.

 

2. Nuvarande skolskjutsar är inberäknade i budgeten för år 2022. Kostnaderna är ca 52 000 €/år. Beroende på hur elevupptagningsområdena uppgörs, kan kostnader mellan 7 000 € och 23 000 €/år tillkomma till de nuvarande kostnaderna. Elevernas rätt till skolskjuts fastslås efter fullmäktiges beslut. Efter det tar nämnden för fostran och bildning ställning till närskolan.

 

3. Personalen inom städ- och kostservice kan omplaceras, vilket inte innebär kostnadsförändringar.

 

Uppgörande av nytt elevupptagningsområde

Gränserna för elevupptagningsområdena bör granskas ifall Haddom skolas verksamhet avslutas 1.8.2022.

 

Enligt 6 § 2 momentet i Lagen om grundläggande utbildning 1998/628 skall kommunen anvisa den läropliktiga och andra som får sådan undervisning en närskola. Anvisandet av närskolan grundar sig på de elevupptagningsområden som nämnden för fostran och bildning fastslår.

Enligt Lovisa stads förvaltningsstadga beslutar nämnden för fostran och bildning (§ 29.1) om områdena för antagning av elever till grundläggande utbildning.

 

På aftonskolan har även diskuterats möjligheten att välja mellan olika närskolor. När närskolan och elevupptagningsområdena fastslås bör beslutet grunda sig på lika bemötande och jämställdhet.

 

Mötesmaterial:

1. undersökningarna av byggnaden, 4.11.2020

2. tilläggsundersökningarna, 21.12.2020

3. materialproverna, 7.1.2021

4. kostnadskalkylerna, 8.3.2021

5. Borgå Museums utlåtande, 21.10.2021

6. utkast från näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 25.3.2021 § 39

7.1-7.2 förfrågan till föräldrarna i Kapellby skola

8.1-8.2 förfrågan till eleverna i Haddom skola

 

 

 Förslag: Utgående från elevprognosen och utmaningarna med skolfastigheten föreslår nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion att Haddom skola läggs ner från och med 1.8.2022 och att därtill hörande processer inleds. Ärendet sänds vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för beslut.

Nämnden för fostran och bildning godkänner den nya närskolan och det nya elevupptagningsområdet ifall Haddom skola läggs ner.

 

Behandling:

Stefan Thesslund framförde ett nytt förslag som understöddes av Daniel Thomasson:

"Utgående från elevprognosen och utmaningarna med skolfastigheten föreslår nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion att Haddom skola läggs ner från och med 1.8.2022 och att därtill hörande processer inleds.

 

Utbildningssektionen beklagar för sin egen del att man nu är tvungen att fatta detta beslut, som en följd av långvarig vanskötsel av skolfastigheten, och beslut gjorda av andra organ inom stadens förvaltning. Eftersom frågan om Haddom skolas existens sänds vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för slutligt beslut, och det är nämnden för fostran och bildning som godkänner den nya närskolan och det nya elevupptagningsområdet, framför sektionen som sitt önskemål att vårdnadshavarna till de elever som nu går i Haddom skola bör ges rätt att välja ny närskola för dessa elever."

 

I och med att utbildningssektionen inte var enig genomfördes en omröstning. Grundförslaget var "ja" och ändringsförslaget "nej". Efter omröstningen fick grundförslaget en röst (Roger Wide) och ändringsförslaget sju röster (Nina Björkman-Nystén, Annika Lindfors, Daniel Allén, Carina Stenbacka, Stefan Thesslund, Daniel Thomasson, Kerstin Häggblom). Beslutet blev enligt ändringsförslaget.

 

Bilaga 1: röstningsprotokoll

 

 Beslut: Beslut enligt det förändrade förslaget.

 

 ---

 

 

Tilläggsmaterial:

Borgå Museums utlåtande, 21.10.2021

 

Föredragning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom 

 

Förslag Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att Haddom skola läggs ner från och med 1.8.2022 och att därtill hörande processer inleds.

Stadsstyrelsen antecnar för kännedom att sektionen framför som sitt önskemål att vårdnadshavarna till de elever som nu går i Haddom skola bör ges rätt att välja ny närskola för dessa elever.

 

Beslut Utbildningschefen presenterade som inbjuden ärendet.

Beslut enligt förslaget.

 

 

FM 16.03.2022 § 20  

120/10.03.02.02/2022  

 

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Tilläggsmaterial:

1. undersökningarna av byggnaden, 4.11.2020

2. tilläggsundersökningarna, 21.12.2020

3. materialproverna, 7.1.2021

4. kostnadskalkylerna, 8.3.2021

5. Borgå Museums utlåtande, 21.10.2021

6. utkast från näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 25.3.2021 § 39

7.1-7.2 förfrågan till föräldrarna i Kapellby skola

8.1-8.2 förfrågan till eleverna i Haddom skola

 

Förslag Stadsfullmäktige beslutar att Haddom skola läggs ner från och med 1.8.2022 och att därtill hörande processer inleds.

 

Beslut Som teknisk korrigering har beslutsförslaget för ärendet i föredragningslistan korrigerats att motsvara den finskspråkiga versionen.

Beslut enligt förslaget.