Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 23.08.2023/Paragraf 95 

Småbarnspedagogikens vårdnadshavarenkät våren 2023 - resultatredovisning

 

NFB 23.08.2023 § 95  

755/12.07.00/2023  

 

 

Beredning Chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 3132

 

 Som en del av utvärderingen av kvaliteten på småbarnspedagogiken i Lovisa, gjordes en Webropolenkät för att kartlägga vårdnadshavarnas uppfattning om verksamheten. Enkäten var öppen under tiden 17.4-7.5, men på grund av den låga svarsprocenten valde man att förlänga svarstiden till 21.5.

 

 I många av de öppna svaren riktas ett stort tack till personalen för det värdefulla arbete de gör. Man berömmer det positiva bemötandet av såväl barnen som vårdnadshavarna. Man berömmer också personalens professionalitet och tyngdpunkter i verksamheten. Barnets delaktighet vid planering av verksamhetens innehåll lyfts som ett utvecklingsbehov. En del vårdnadshavare önskar mer information om barnets dag, veckoprogram, personalförändringar och epidemier. Samtidigt önskar andra att man inte genast blir kontaktad då barnets näsa rinner. Överlag är vårdnadshavarna relativt nöjda med kommunikationen.

 

 Bristen på bekanta vikarier lyfts som en nackdel. I vissa enheters svar kan man läsa en oro för kvaliteten på inomhusluften. Vad vissa enheter beträffar fanns det ett missnöje beträffande lokalernas trånghet, gårdens säkerhet och/eller saknaden av åldersenliga lekredskap som nackdelar.

 

 Personalen har fått ta del av enkätens resultat och man har under enheternas utvecklingsdagar koncentrerat sig på de utvecklingsbehov som de enhetsvisa resultaten påvisat. Som anordnare har vi bemött resultatet och bland annat utvecklat en ny verksamhetsplan som stöd för personalen. Med hjälp av den vill vi bland annat öka barnets delaktighet i verksamheten.

 

 Svarsprocenten förblev relativt låg, men de flesta vårdnadshavare som svarat på enkäten ger småbarnspedagogiken i Lovisa ett gott betyg. 

 

 Specifikare resultatredovisning finns i medföljande material.

 

Föredragning Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen 

 

Förslag Nämnden för fostran och bildning antecknar resultatet av vårdnadshavarenkäten för kännedom.

 

Behandling

Chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff presenterade resultaten för vårdnadshavarenkäten för våren 2023.

 

Nämnden ställde frågor och kommenterade resultaten.

 

Beslut Nämnden för fostran och bildning antecknade resultatet av vårdnadshavarenkäten för kännedom.