<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Avgörande som gäller planeringsbehov, 434-464-2-85, Gammelbyvägen 1073, Gammelby]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Fastställande av centralen för näringsliv och infrastrukturs serviceprislista för 2023]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 8 Forsby]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Anhängiggörande av stranddetaljplan, Storholmen i Lovisa, Rnr 434-436-1-58]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Att grunda en styrgrupp för generalplanläggning]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Ändring av detaljplan, stadsdel 7, Fredsby-Antby, kvarteret 707 och till det anknytande grönskyddsområden, Helsingforsvägen/Valkomvägen/Vintergatan]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Ändring av detaljplan, stadsdel 7, Fredsby-Antby, del av järnvägs- och gatuområde, Bangårdens område]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Detaljplan, för tre fastigheter i stadsdelarna 1, 4 och 6]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Begäran om omprövning av beslut 19.5.2022 § 78]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Trafikmärken 2023 415777 / att ansluta sig till Sarastia Oy:s gemensamma upphandling]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Datum för näringslivs- och infrastrukturnämndens sammanträden år 2023]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Ekonomiöversikt]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Tjänsteinnehavarbeslut]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 / Övriga ärenden]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.12.2022 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.12.2022 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.12.2022 / Stadsfullmäktiges sammanträden 2023]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.12.2022 / Att ingå vänortsavtal med staden Varash]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.12.2022 / Att inrätta ett barnparlament]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.12.2022 / Lovisa stads beslut om utökat antal kommunplatser för flyktingar för 2023]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.12.2022 / Anskaffande av brygga till badstranden Bäston i Pernå kyrkoby, fullmäktigemotion]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.12.2022 / Budget och ekonomiplan 2023 - 2025]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.12.2022 / Aktuella ärenden]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.12.2022 / Avslutande av mötet]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 13.12.2022 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 13.12.2022 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 13.12.2022 / Godkännande av föredragningslistan]]>