Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 14.12.2022/Paragraf 103 

Att ingå vänortsavtal med staden Varash

 

STST 07.12.2022 § 328 

 

 

 

Beredning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

 

Före kommunfusionen hade Lovisa stad ett mindre nätverk av vänorter, främst i Norden. Dessa avtal har inte förnyats för det nya Lovisa efter kommunfusionen. Det nordiska samarbetet har fått nya former och organisationer, såsom Pohjola-Norden, som till en del kompenserat det bilaterala samarbetet städer emellan. EU har också utvecklats, och ett omfattande samarbete mellan regioner och städer sker idag inom EU:s ramar, såväl inom Norden som hela EU. I en värld av enkel och aktiv internationell kommunikation i alla riktningar har vänortsavtalens betydelse minskat, i synnerhet i de fall där det inte finns någon speciell industriell, ekonomisk eller annan viktig specifik samhörighet och bägge länder tillhör EU. Lovisa stad har idag endast en vänort: Paks i Ungern. Ett avgörande skäl till samarbetet är att bägge städerna är kärnkraftsorter.

 

Ukraina har blivit brutalt attackerat av sin östra granne, Ryssland. Finland och hela Europa står enade bakom Ukraina för återställandet av freden i Europa och för Ukrainas territoriella integritet. Nu är det dags att intensifiera samarbetet med Ukraina och att föra Ukraina och Finland närmare varandra även på det lokala planet. Finland och Lovisa ska stöda Ukraina i den nuvarande situationen och i framtiden bidra till uppbyggnaden och utvecklingen av landet.

 

Varash är en stad i nordvästra Ukraina med kärnkraftverk och över 41 000 invånare. Tillsammans med Ukrainas ambassad i Finland har diskussioner om samarbete med Varash förts under sommaren och hösten. Ett vänortsavtal mellan Varash och Lovisa skulle vara en signal om stöd samt en formell ram för samarbete kring såväl kärnkraftsrelaterade politiska och ekonomiska frågor som frågor i anknytning till bland annat demokrati, utbildning och förvaltning. Därtill kan nämnas att Lovisa stad numera har och sannolikt även långt framöver kommer att ha en ukrainsk invånargrupp att integrera. På sikt kommer också frågan om uppbyggnaden av Ukraina att vara viktig och kräva alla tänkbara parters medverkan, vilket underlättas av redan skapade relationer.

 

Bilaga nr 2:

Vänortsavtal med Varash

 

Föredragning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom 

 

Förslag Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att Lovisa stad beslutar godkänna det bifogade vänortsavtalet med staden Varash i Ukraina. Vidare befullmäktigas stadsdirektören att vid behov göra smärre tekniska ändringar i avtalet.

Paragrafen justeras omedelbart.

 

Beslut Som teknisk korrigering rättades i den finskspråkiga versionen slutet på den sista meningen i artikel 1 att lyda ".,erityisesti ydinvoimalaitoksiin liittyviin kysymyksiin ja suuntaviivoihin".

Beslut enligt förslaget med beaktande av ändringen i bilagan.

Paragrafen justerades omedelbart.

 

 

FM 14.12.2022 § 103  

1159/04.04.02/2022  

 

 

Bilaga nr 1:

Vänortsavtal med Varash

 

Förslag Stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad beslutar godkänna det bifogade vänortsavtalet med staden Varash i Ukraina. Vidare befullmäktigas stadsdirektören att vid behov göra smärre tekniska ändringar i avtalet

 

Beslut Stadsdirektören anlände till sammanträdet klockan 17.28.

Beslut enligt förslaget.