Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 16.06.2022/Paragraf 91 

Val av elleverantör för perioden 1.1.2024-31.12.2027

 

NLIN 16.06.2022 § 91  

973/02.08.00/2022  

 

 

Beredning Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka, tfn 040 630 2811, och projektledningschef Ulf Blomberg, tfn 0440 555 405

 

VENI Energia Oy har på uppdrag av gruppen Lovisa stad (Lovisa stad, Stiftelsen för Lovisanejdens servicehus sr, Oy Loviisanseudun Vesi - Lovisanejdens Vatten Ab, Mörskom kommun och Pukkila kommun) begärt anbud på upphandlingsavtal för el. Med upphandlingsavtal avses ett elförsäljningsavtal i vilket man avtalar om prismekanism och marginal. Det slutliga fakturapriset för elenergi bestäms enligt de prissäkringar som görs för avtalsperioden.

 

Upphandlingen har inte delats upp i delar, då man ansett att de likartade upphandlingarna som gäller samma tidsperiod bildar en naturlig upphandlingshelhet.

 

Bestämning av priset

Elpriset består av säljarens marginal och prissäkringar i form av procentandelar i enlighet med gällande förbrukningsprognos.

 

Som referenspris för respektive period används systemprodukter (månadsprodukt [M], kvartalsprodukt [Q] och årsprodukt [YR] samt prisområdesskillnadsprodukter [EPAD] som motsvarar dessa) som fastställts på Nasdaq Oslo ASA:s terminsmarknader. Priset bestäms enligt det bästa försäljningsanbudet (best ask) för prisområdesskillnadsprodukten och terminsprodukten som noterats på Nasdaq Oslo ASA vid säkringstidpunkten eller enligt uppdrag. I enlighet med uppdraget ska det vara möjligt att använda antingen futur- eller forwardprodukt i prissäkringen.

 

Produkten kan säkras så länge som ifrågavarande produkt är noterad på Nasdaq Oslo ASA. Man kan också låta priset för perioden helt eller delvis fastställas enligt spotpriset (månatligt medeltal). Priset på systemprodukten och prisområdesskillnadsprodukten ska kunna säkras i fem omgångar.

 

Bolag som lämnade in anbud inom utsatt tid

  1. Kervo Energi Ab
  2. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
  3. Kymmenedalens El Ab

 

Alla anbudsgivare uppfyllde de krav som ställts på anbudsgivarna och samtliga anbud motsvarade anbudsförfrågan.

 

Grunder för valet av anbud

Som grund för valet av anbud användes totalekonomisk fördelaktighet och som jämförelsegrund det lägsta priset. Anbudsgivarna fick lämna anbud på alternativa elproduktionssätt (fritt produktionssätt/koldioxidfri el), och i anbudsförfrågan förbehölls rätten att tilldela kontraktet till den leverantör som lämnat det förmånligaste anbudet i någondera kategori.

 

Priserna jämfördes i enlighet med det som framfördes i anbudsförfrågan under punkten för kriterierna för upphandlingsobjektet. Med andra ord bildades den marginal som användes i jämförelsen av anbudspriserna enligt följande: (ENOYR * 0,8) + (SPOT-månadsmedeltal * 0,2). Marginalerna för kvartals- och månadsprodukten fick vara högst lika stora som marginalen för årsprodukten.

 

De totala prispoängen räknades ut utgående från jämförelsemarginalen med den formel som angavs i anbudsförfrågan (lägsta värde / värde i anbudet) * maxpoäng. Det lägsta anbudet fick flest poäng. De ovan nämnda grunderna för valet av anbud angavs i anbudsförfrågan.

 

Rekommendation av leverantör

VENI Energia Oy rekommenderar Kervo Energi Ab till elleverantör såväl med fri produktion som med koldioxidfri produktion då bolagets anbud var de förmånligaste med beaktande av de grunder för valet av anbud som angivits i anbudsförfrågan.

 

Bilaga 58

? jämförelsetabell

 

Föredragning Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka             

Förslag Gruppen Lovisa stad väljer Kervo Energi Ab till elleverantör enligt VENI Energia Oy:s rekommendation. Avtalet ingås för elektricitet som produceras koldioxidfritt.

 

Beslut Gruppen Lovisa stad valde Kervo Energi Ab till elleverantör enligt VENI Energia Oy:s rekommendation. Avtalet ingås för elektricitet som produceras koldioxidfritt.

Bilaga 52
- jämförelsetabell

 

Delgivning VENI Energia Oy delger beslutet till de bolag som lämnat anbud.

 

---