Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.11.2022/Paragraf 94


 

Organisatoriska ändringar och tjänstearrangemang i stadskanslicentralen

 

STST 07.11.2022 § 298 

 

 

 

Beredning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

 

För att göra organisationen klarare och stärka ekonomiskötseln har det ansetts vara behövligt att se över uppgifterna och ansvaren inom stadskanslicentralen. Social- och hälsovårdsreformen har även gett orsak till att överväga tyngdpunkterna och strukturen för den resterande kommunorganisationen. Stadsstyrelsen beslutade 11.4.2022 inleda samarbetsförhandlingar med hela stadskanslicentralens personal. Samarbetsförhandlingsmötet ägde rum 6.9 och ett möte för hela personalen ordnades 27.9. Under förhandlingarna representerades arbetsgivaren av stadsdirektören och stadsstyrelsens ordförande.

 

Ändringarna berör antalet direktörer samt vissa anställdas och tjänsteinnehavares uppgiftsbeskrivningar, tjänstebeteckningar, ansvar och löner samt att överföra en enhet.

 

De föreslagna ändringarna är beskrivna nedan i mer detalj:

 

Allmänt på stadens nivå

 

-        Direkt underställda stadsdirektören kommer från och med 1.1.2023 att vara fyra direktörer och Bostadsmässteamets fyra anställda (som är visstidsanställda tills hösten 2023).

 

Stadskanslicentralen:

 

-        Direktören förstadskanslicentralens titel ändras till förvaltningsdirektör.

-        I fortsättningen leder stadsdirektören stadskanslicentralen och underställda stadsdirektören leder förvaltningsdirektören och ekonomidirektören ansvarsområdena.

 

Ekonomitjänsterna:

 

-        En ekonomidirektörstjänst grundas, ekonomichefstjänsten dras in och den nuvarande ekonomichefen flyttas till ekonomidirektör med intern överföring. Ekonomidirektörens uppgiftsbaserade lön bestäms lika som stadens övriga direktörers lön till nivån 6 244,93 euro i månaden.

-        Ekonomidirektören är direkt underställd stadsdirektören och är lika som de övriga direktörerna medlem i stadens ledningsgrupp.

-        En reskontraskötaruppgift dras in då den nuvarande anställda avgår med pension.

-        En ny bokföraruppgift inrättas 1.1.2023.

-        HR-teamet (fyra personer) överförs till att vara underställda ekonomidirektören.

 

HR-teamet:

 

-        Enheten överförs till att vara underställd den nya ekonomidirektören.

-        Personalsekreterarnas yrkesbenämningar ändras till HR-sakkunniga.

 

IKTICT-teamet:

 

-        ADB-planerarnas yrkesbenämningar ändras till IKTICT-sakkunniga.

 

Utöver dessa nämnda ändringar har det uppkommit ett behov att justera lönenivåerna för vissa tjänster och uppgifter inom stadskanslicentralen. Den som anställandet till tjänsten eller uppgiften hör till gör eventuella rimliga löneförhöjningar. Besluten som anknyter till dessa fattas alltså separat av direktörerna.

 

Alexander Smeds på FOSU rf:s vägnar och Juha-Pekka Palasmaa på Jyty rf:s vägnar har meddelat att de anser att samarbetsförhandlingarna inte fyller kriterierna för gott samarbetsförfarande. Organisationerna godkänner inte den föreslagna modellen och inte behovet till direktörsarrangemangen då antalet anställda minskar. Dessutom anser de att ändringarna berör hela stadens verksamhet.

 

Föredragning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom 

 

Förslag Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att:

- en ny ekonomidirektörstjänst inrättas, den nuvarande ekonomichefen flyttas till tjänsten utan ansökningsförfarande och att ekonomichefstjänsten dras in. Av ekonomidirektören förutsätts tillämplig övre högskoleexamen samt förtrogenhet i ekonomiska frågor, ledning och kommunalförvaltning. Dessutom förutsätts det av tjänsteinnehavaren goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska, svenska och engelska. Ekonomidirektören leder ansvarsområdet ekonomitjänster, som även innefattar stöd av koncernen och beredning av koncernsektionens uppföljning. Ekonomidirektörens centrala arbetsuppgifter är budgetrelaterade berednings- och planeringsuppgifter samt strategiarbete och långsiktig planering relaterad till ekonomi samt ekonomiuppgifter som anknyter till stadens placeringsverksamhet och koncernförvaltning. Den nuvarande ekonomichefen fyller alla ifrågavarande krav och är mycket förtrogen med Lovisa stads verksamhet. Därför anses det vara ändamålsenligt att överföra ekonomichefen till ekonomidirektörstjänsten utan ansökningsförfarande

- HR-enheten överförs till att vara underställd den nya ekonomidirektören

- en ny bokförare läggs till i personalplanen för ekonomiavdelningen 

- titeln för direktören för stadskanslicentralen ändras till förvaltningsdirektör som bättre beskriver uppgiften och som är språkligt lättare. Förvaltningsdirektören leder stadens kansli och ansvarsområdet för förvaltningstjänster som indelas i kanslifunktioner, kommunikation och dataförvaltning. Förvaltningsdirektören ansvarar också för kundservicekontoret Lovinfos verksamhet och är chef för dem som arbetar där. Förvaltningsdirektören är stadens jurist. Dessutom ansvarar förvaltningsdirektören för beredningen av stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges ärenden och är dessa verksamhetsorgans sekreterare och är stadsdirektörens första ersättare

- personalsekreterarnas titlar ändras till HR-sakkunniga

- ADB-planerarnas titlar ändras till IKT ICT-sakkunniga.

Paragrafen justeras omedelbart.

 

Beslut Ekonomichef Fredrik Böhme och direktören för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors meddelade jäv (grund: delaktiga) och avlägsnade sig från mötesrummet för den tid som ärendet behandlades.

Stadsfullmäktiges andra vice ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén var sekreterare.

Som teknisk korrigering ersättes förkortningen IKT med förkortningen ICT.

Beslut enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

 

 

FM 16.11.2022 § 94  

663/01.00.01/2022  

 

   

Förslag Stadsfullmäktige beslutar att:

- en ny ekonomidirektörstjänst inrättas, den nuvarande ekonomichefen flyttas till tjänsten utan ansökningsförfarande och att ekonomichefstjänsten dras in. Av ekonomidirektören förutsätts tillämplig övre högskoleexamen samt förtrogenhet i ekonomiska frågor, ledning och kommunalförvaltning. Dessutom förutsätts det av tjänsteinnehavaren goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska, svenska och engelska. Ekonomidirektören leder ansvarsområdet ekonomitjänster, som även innefattar stöd av koncernen och beredning av koncernsektionens uppföljning. Ekonomidirektörens centrala arbetsuppgifter är budgetrelaterade berednings- och planeringsuppgifter samt strategiarbete och långsiktig planering relaterad till ekonomi samt ekonomiuppgifter som anknyter till stadens placeringsverksamhet och koncernförvaltning. Den nuvarande ekonomichefen fyller alla ifrågavarande krav och är mycket förtrogen med Lovisa stads verksamhet. Därför anses det vara ändamålsenligt att överföra ekonomichefen till ekonomidirektörstjänsten utan ansökningsförfarande

- HR-enheten överförs till att vara underställd den nya ekonomidirektören

- en ny bokförare läggs till i personalplanen för ekonomiavdelningen 

- titeln för direktören för stadskanslicentralen ändras till förvaltningsdirektör som bättre beskriver uppgiften och som är språkligt lättare. Förvaltningsdirektören leder stadens kansli och ansvarsområdet för förvaltningstjänster som indelas i kanslifunktioner, kommunikation och dataförvaltning. Förvaltningsdirektören ansvarar också för kundservicekontoret Lovinfos verksamhet och är chef för dem som arbetar där. Förvaltningsdirektören är stadens jurist. Dessutom ansvarar förvaltningsdirektören för beredningen av stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges ärenden och är dessa verksamhetsorgans sekreterare och är stadsdirektörens första ersättare

- personalsekreterarnas titlar ändras till HR-sakkunniga

- ADB-planerarnas titlar ändras till ICT-sakkunniga.

 

Beslut Direktören för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors anmälde jäv (grund: delaktig) och avlägsnade sig till det för publiken reserverade utrymmet för den tid som ärendet behandlades.

Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka var sekreterare.

Beslut enligt förslaget.