Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.11.2022/Paragraf 95


 

Ändring av byggnadsordningen vad gäller tillståndspliktighet av solpaneler

 

BYMIN 11.10.2022 § 66 

 

 

 

Beredning ledande byggnadsinspektör Anne Kanervala, tfn 040 776 2556 

 

Enligt 14 § i markanvändnings- och bygglagen ska en kommun ha en byggnadsordning. Bestämmelserna i byggnadsordningen kan variera i de olika delarna av kommunen. Föreskrifterna i byggnadsordningen kan variera för olika områden i kommunen. I byggnadsordningen meddelas sådana föreskrifter som förutsätts av de lokala förhållandena och som är nödvändiga med tanke på ett planmässigt och lämpligt byggande och för att kultur- och naturvärden ska kunna beaktas samt för att en bra livsmiljö ska kunna skapas och bevaras.

 

Stadsfullmäktige godkände Lovisa stads byggnadsordning 9.4.2014 och den trädde i kraft 31.5.2014.

 

Till följd av den anhängiga helhetsgranskningen av markanvändnings- och bygglagen kommer en uppdatering av hela byggnadsordningen att bli aktuell under de närmaste åren, så därför görs nu enbart en ändring som anknyter till installation av solpaneler i byggnader eller konstruktioner.

 

I 126 a § i markanvändnings- och bygglagen stiftas det om solpanelers laglighet. Enlig paragrafen behöver installation eller byggande av solpaneler eller solfångare som märkbart påverkar stadsbilden eller miljön ett åtgärdstillstånd.

 

I gällande byggnadsordning har man stiftat om behovet av åtgärdstillstånd i kapitel 2 (sida 4 i byggnadsordningen). Med stöd av byggnadsordningen krävs inte utanför detaljplaneområde åtgärdstillstånd för reklam, markiser, solpaneler, ifall de placeras så att de inte syns till gatu- eller annat allmänt område". Med anledning av den nuvarande ordalydelsen i byggnadsordningen har installation av solpaneler krävt åtgärdstillstånd på detaljplaneområden.

 

Vad gäller solpaneler är det behövligt att ändra byggnadsordningen så att alla solfångarsystem som installeras på byggnader inte behöver åtgärdstillstånd då de inte i betydande grad inverkar på stadsbilden eller miljön (126 a § i markanvändnings och bygglagen) eller om byggnader inte har skyddats i detaljplanen eller med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Solfångarfält som står fritt på marken och inte är fast anknutna till en byggnad kräver även i fortsättningen åtgärdstillstånd.

 

Föredragning Ledande byggnadsinspektör Anne Kanervala 

 

Förslag Byggnads- och miljönämnden föreslår stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige följande ändringar till byggnadsordningen:

I punkt "A. Inom hela kommunens område" under rubriken "Åtgärdstillstånd behövs inte" i kapitel 2 i Lovisa stads byggnadsordning tilläggs ett nytt moment: "för installation av solpaneler eller till dem jämförbar anläggning på en byggnad eller en konstruktion, om de inte skyddats i detaljplan eller med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet".

Och:

Från punktens "B. Utanför detaljplaneområde" moment "reklam, markiser, solpaneler, ifall de placeras så att de inte syns till gatu- eller annat allmänt område" stryks ordet "solpaneler".

Byggnads- och miljönämnden anser ändringen vara så liten att ändringen av byggnadsordningen inte förutsätter ett hörandeförfarande i enlighet med 6 § i markanvändnings- och byggförordninen.

 

Beslut Byggnads- och miljönämnden föreslår stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige följande ändringar till byggnadsordningen:

I punkt "A. Inom hela kommunens område" under rubriken "Åtgärdstillstånd behövs inte" i kapitel 2 i Lovisa stads byggnadsordning tilläggs ett nytt moment: "för installation av solpaneler eller till dem jämförbar anläggning på en byggnad eller en konstruktion, om de inte skyddats i detaljplan eller med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet".

Och:

Från punktens "B. Utanför detaljplaneområde" moment "reklam, markiser, solpaneler, ifall de placeras så att de inte syns till gatu- eller annat allmänt område" stryks ordet "solpaneler".

Byggnads- och miljönämnden anser ändringen vara så liten att ändringen av byggnadsordningen inte förutsätter ett hörandeförfarande i enlighet med 6 § i markanvändnings- och byggförordninen.

 

Distribution stadsstyrelsen (elektroniskt)

 

 

- - -

 

STST 24.10.2022 § 276 

 

 

 

 

Föredragning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom 

 

Förslag Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande ändringar till byggnadsordningen:

I punkt "A. Inom hela kommunens område" under rubriken "Åtgärdstillstånd behövs inte" i kapitel 2 i Lovisa stads byggnadsordning tilläggs ett nytt moment: "för installation av solpaneler eller till dem jämförbar anläggning på en byggnad eller en konstruktion, om de inte skyddats i detaljplan eller med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet".

Och:

Från punktens "B. Utanför detaljplaneområde" moment "reklam, markiser, solpaneler, ifall de placeras så att de inte syns till gatu- eller annat allmänt område" stryks ordet "solpaneler".

Byggnads- och miljönämnden anser ändringen vara så liten att ändringen av byggnadsordningen inte förutsätter ett hörandeförfarande i enlighet med 6 § i markanvändnings- och byggförordninen.

 

Beslut Beslut enligt förslaget.

 

 

FM 16.11.2022 § 95  

1365/10.03.99.00/2022  

 

 

 

Förslag Stadsfullmäktige beslutar göra följande ändringar till byggnadsordningen:

I punkt "A. Inom hela kommunens område" under rubriken "Åtgärdstillstånd behövs inte" i kapitel 2 i Lovisa stads byggnadsordning tilläggs ett nytt moment: "för installation av solpaneler eller till dem jämförbar anläggning på en byggnad eller en konstruktion, om de inte skyddats i detaljplan eller med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet".

Och:

Från punktens "B. Utanför detaljplaneområde" moment "reklam, markiser, solpaneler, ifall de placeras så att de inte syns till gatu- eller annat allmänt område" stryks ordet "solpaneler".

 

Beslut Beslut enligt förslaget.